Cadrul Legislativ ?i Obiective Specifice privind Gestionarea De?eurilor Rezultate din Activit??ile Medicale

Bra?ovean I., I. Oroian, C. Iederan, C. Mihai Oroian, A. Fle?eriu, P. Burduhos

Abstract


Regimul de?eurilor este reglementat de Ordonan?a de Urgent? a Guvernului nr. 78/2000 care transpune în legisla?ia national?, Directiva CE nr. 75/442 privind de?eurile ?i Directiva CE nr. 91/689 privind de?eurile periculoase.
Gestionarea de?eurilor implic? opera?iunile de colectare, transport, valorificare ?i eliminare a de?eurilor, inclusiv supravegherea acestor opera?ii ?i îngrijirea zonelor de depozitare dup? inchiderea acestora. Obiectivele prioritare ale gestion?rii de?eurilor sunt: prevenirea sau reducerea producerii de de?euri ?i a gradului de periculozitate al acestora ?i reutilizarea ?i valorificarea de?eurilor prin reciclare ori recuperare sau orice alt proces prin care se ob?in materii prime secundare, ori utilizarea de?eurilor ca surs? de energie. Principalele norme legislative privind gestionarea de?eurilor rezultate din activit??ile medicale, reprezint? reglementarea modului în care se colecteaz?, se ambaleaz?, se depoziteaz? temporar, se transport? ?i se elimin? aceste de?euri. Respectarea prevederilor legislative ?i îndeplinirea obliga?iilor de c?tre produc?tori, transportatori, precum ?i a autorit??ilor care se ocup? cu valorificarea, tratarea ?i eliminarea de?eurilor provenite din activit??ile medicale, converg la realizarea obiectivelor prev?zute în sistemul na?ional de gestionare integrat? a de?eurilor..

Keywords


legisla?ie, gestiunea de?eurilor, deseuri medicale

Full Text:

PDF