Riscuri Asociate Polu?rii Solului în Vecin?tatea Iazurilor de Decantare Situate în Vestul Municipiului Baia Mare

Modoi O. Cristina, Al. Ozunu, I. C. Stezar

Abstract


Municipiul Baia Mare este situat în Nordul României fiind cunoscut pentru vechimea activit??ilor miniere desf??urate în acest areal. Depozitarea de?eurilor periculoase direct pe sol se constituie în surs? de poluare a acestuia, iar de?eurile provenite din procesarea utilului în uzina de procesare, se încadreaz? în categoria de?eurilor periculoase datorit? con?inutului s?u ?i cantit??ilor foarte mari în care este generat. Studiul prezint? poluarea solurilor în vecin?tatea iazurilor de decantare Aurul, Bozânta Nou ?i Bozânta Vechi cu metale grele. S-au analizat probe de sol din vecin?tatea iazurilor de decantare, precum ?i probe de steril din iazurile enumerate anterior, în vederea determin?rii posibilit??ii de generare a apelor acide. Pentru probele de sol s-au determinat urm?toarele elemente: As, Cd, Cu, Pb, Mn, Zn, cianuri totale, respectiv pH. Compararea rezultatelor s-a realizat cu limitele maxime admisibile din legisla?ia în vigoare, pentru soluri mai pu?in sensibile. Au fost determinate dep??iri pentru concentra?ia elementelor analizate, cu prec?dere în vecin?tatea sta?iei de pompe utilizat? pentru recircularea apelor din iazul Aurul. Posibil ca aceste dep??iri s? fie ca urmare a unor scurgeri locale în zon?. Cianurile nu dep??esc în nici una din probele monitorizate, pragurile de poluare. Se constat? dep??iri pentru urm?toarele elemente: Pb, As, Cd, Cu, Zn. Pentru indicatorul pH valoarea minim? a fost determinat? tot în zona pompelor de recirculare a apei din iazul Aurul (3,99). Riscurile asociate polu?rii solului în vecin?tatea iazurilor de decantare studiate constau în afectarea solului ?i implicit a culturilor din vecin?tate, posibilitatea infiltr?rii poluan?ilor în apa freatic?, cu impact direct asupra acesteia ?i asupra s?n?t??ii locuitorilor din satele învecinate care utilizeaz? apa din pânza freatic? pentru diverse activit??i din gospod?re?ti, inclusiv pentru b?ut

Full Text:

PDF