Dificult??i în Implementarea Directivei Nitra?ilor în România

Mih?iescu Tania, R. Mih?iescu, Antonia Odagiu

Abstract


Directiva nitra?ilor (91/676/EEC) formeaz? o parte integrat? a Directivei Cadru a apei ?i reprezint? unul dintre instrumentele cheie în protec?ia apelor împotriva presiunilor generate de activit??ile agricole [6]. Directiva nitra?ilor are ca scop asigurarea protec?iei calit??ii apelor în Europa prin reducerea polu?rii cauzate sau induse de nitra?ii proveni?i din surse agricole ?i promovarea bunelor practici în agricultur?. Implementarea acestei directive s-a dovedit a fi o provocare major? pentru Statele Membre, necesitând vaste resurse tehnologice pentru caracterizarea ?i evaluarea riscurilor ?i pentru dezvoltarea ?i operarea programelor de monitoring asociate, cu scopul de a cuantifica eficien?a m?surilor implementate. Raportul din 2010 al Comisiei Europene, privind implementarea Directivei nitra?ilor, arat? c? presiunea agriculturii asupra polu?rii apelor de suprafa?? ?i freatice s-a diminuat în multe state membre. Cu toate acestea agricultura contribuie înc? în mare parte la înc?rc?ri cu azot a apelor de suprafa?? ?i freatice [7]. Îns?, în ciuda acestor tendin?e încurajatoare raportul relev? un num?r de regiuni, unde nivelul de azot, în concordan?? cu datele de monitoring, este îngrijor?tor; printre aceste regiuni num?rându-se ?i partea sudic? a României. De?i marile surse de poluare, cum ar fi fermele de cre?tere intensiv? a p?s?rilor ?i fermele de porci, au fost închise sau s-au conformat Directivei IPPC, atingerea obiectivelor Directivei nitra?ilor sunt înc? departe de a fi realizate din cauza unui management deficient al de?eurilor provenite din ferme de cre?tere a animalelor precum ?i datorit? unei lipse a sta?iilor de epurare a apelor din zonele rurale. În cazul României, cerin?ele Directivei nitra?ilor trebuie realizate printr-un ansamblu de m?suri având ca scop reducerea polu?rii atât a surselor majore cât ?i a celor mai pu?in importante [9,10].

Keywords


poluarea apei, directiva nitra?ilor, bune practici în agricultur?, zone vulnerabile la nitra?i

Full Text:

PDF