Studiu Privind Clasificarea Hidrochimică a Principalelor Lacuri din Bazinul Fizeşului (România)

Mihăiescu Tania, R. Mihăiescu, E. Muntean, Nicoleta Muntean

Abstract


Referitor la importanţa iazurilor există un interes crescând în Europa, şi o conştientizare a contribuţiei pe care acestea o aduc biodiversităţii acvatice precum şi funcţiilor bazinului hidrografic. Cu toate că s-au manifestat progrese importante în stabilirea unor metodologii generice de analiză în vederea implementării Directivei Cadru privind Apa, corpurile mici de ape, cum ar fi lacurile şi iazurile, nu sunt încă suficient de bine reprezentate. Zona studiată, bazinul hidrografic Fizeş, este situată în nord-vestul Câmpiei Transivaniei, în partea nordică a României. O caracteristică distinctivă a acestui bazin hidrografic este prezenţa unităţilor lacustre (naturale şi artificiale). Lacurile naturale şi iazurile amenajate constituie un element polarizator, care dă identitate peisajului Bazinului Fizeşului, concentrează majoritatea localităţilor în imediata lor apropiere şi constituie totodată un suport al activităţilor economice, de la agricultură la piscicultură şi mai recent turism. Obiectivul acestui studiu este analizarea calităţii apei principalelor lacuri din bazinul Fizeş din punct de vedere al conţinutului de ioni majori. Clasificarea chimică pune în lumină şi concentraţia diferiţilor cationi şi anioni predominanţi precum şi relaţiile dintre aceştia. Probele de apă au fost prelevate din 11 puncte de recoltare amplasate pe întrega zonă în perioada 2007 – 2008 şi au fost analizate din punct de vedere fizico-chimic. Sistemul de unităţi lacustre analizat prezintă particularităţi fizico-chimice diferenţiate impuse de condiţiile naturale locale, fiind influenţate cu precădere de climat, parametri morfometrici ai cuvetelor lacustre, vegetaţie prin umbrire, factori care împreună cu condiţiile biologice şi influenţele antropice au influenţe decisive asupra calităţii apei lacurilor. Condiţiile climatice, hidrologice şi de substrat se reflectă atât în gradul de mineralizare al apei lacurilor, cât şi în ceea ce priveşte compoziţia chimică a apei. Iazurile din partea superioară a bazinului Fizeşului fac parte din clasa celor bicarbonatate, iar spre aval şi în lacurile izolate (Ştiucii) se face trecerea către clasa celor sulfatate.

Keywords


bazin hidrografic Fizeş, lacuri, iazuri, ion cromatografie, anioni, cationi

Full Text:

PDF